Verklaring ten aanzien van slavernij en mensenhandel

Deze verklaring is opgesteld namens Audio-Technica Corporation (hierna aangeduid als ‘Audio- Technica’), een in Japan geregistreerde onderneming, en aan hen gelieerde ondernemingen zoals Audio- Technica LTD, een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde onderneming, met betrekking tot de Modern Slavery Act 2015 (wet tegen moderne slavernij) (hierna aangeduid als ‘de Wet’) die vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun inspanningen om slavernij en mensenhandel uit hun toeleveringsketen te bannen.

1. Over Audio-Technica

Audio-Technica is een in Tokio in Japan gevestigde audioproducent die een uitgebreid assortiment audioproducten ontwikkelt en levert, zoals microfoons, hoofdtelefoons, draadloze microfoonsystemen, draadloze monitorsystemen, grammofooncartridges, draaitafels en meer. Onze toeleveringsketens zorgen dat wij beschikken over de bestanddelen voor deze audioproducten.

2. Beleid ten aanzien van slavernij en mensenhandel

We steunen en respecteren internationaal erkende bescherming van mensenrechten en zetten ons in om te voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheden. We tolereren derhalve geen enkele vorm van moderne slavernij, waaronder uitbuiting, gedwongen en verplichte arbeid, slaven- en kinderarbeid, seksueel misbruik, mensenhandel en aanverwante vormen van misbruik op de werkplek.

We zetten ons als internationaal erkend merk in om wereldwijd op ethische wijze te handelen en verantwoord zaken te doen. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze activiteiten en het op ethische en integere wijze omgaan met al onze zakelijke transacties en relaties. Ditzelfde verwachten we ook van onze leveranciers, contractanten en andere zakelijke partners.

3. Due diligence-processen ten aanzien van slavernij en mensenhandel

Als onderdeel van ons streven naar een ethische handelwijze en het verbeteren van onze praktijken, zetten we ons in voor het volgende:

  • Het identificeren, beoordelen en minimaliseren van potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketen;
  • Het instrueren van onze medewerkers, onze leveranciers en subcontractanten; en
  • Het beschermen van klokkenluiders.

4. Activiteiten in verband met het voorkomen van slavernij en mensenhandel

We garanderen naleving van de Wet door het volgende door te voeren en te controleren tussen 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 (deels inclusief activiteiten die hebben plaatsgevonden op en na 1 april 2021):

  • We hanteren werkvoorschriften die in overeenstemming zijn met de Labor Standards Law in Japan, die is gebaseerd op het handvest van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO of International Labour Organization). Naast de werkvoorschriften hanteren we interne bedrijfsvoorschriften die vereisen dat we zowel mensenrechten beschermen als dwangarbeid voorkomen;
  • We verdiepen ons voortdurend in onderzoeksactiviteiten om onze kennis te verbreden en alle vormen van moderne slavernij te voorkomen;
  • Onze contractvoorwaarden vereisen dat onze leveranciers voldoen aan alle wet- en regelgeving; en
  • A Uit onderzoek onder medewerkers van Audio-Technica is gebleken dat er in geen enkele van onze toeleveringsketens sprake is van slavenarbeid, mensenhandel of dwangarbeid.

5. De toekomst

We zullen ons blijven inzetten om slavenarbeid en mensenhandel door onze toeleveringsketens te voorkomen. Naast bovenstaande maatregelen, zullen we het bewustzijn van onze medewerkers over de Wet vergroten door de benodigde stappen te bespreken en implementeren om te voldoen aan de Wet en we zullen willekeurig gesprekken met medewerkers voeren om te zorgen dat zij begrijpen welke aanpak het bedrijf hanteert ten aanzien van moderne slavernij.

6. Goedkeuring door de Raad van Bestuur bij Audio-Technica

Ik, Masuo Oyanagi, verklaar hierbij dat de informatie in bovenstaande verklaring feitelijk is en op 9 oktober 2021 is onderschreven door de Raad van Bestuur bij Audio-Technica Corporation.

9 oktober 2021

Masuo Oyanagi

Directeur, lid van de Raad van

Bestuur bij Audio-Technica

Corporation

Masuo Oyanagi